Ръководството на ИДСМ EООД ясно съзнава, че развитието и просперитетът на организацията зависят от убедеността и доверието на нашите клиенти и другите заинтересовани страни в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на изискванията и очакванията им по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги. Убедени сме, че само високото качество на продуктите и услугите и целенасочените действия за постоянно подобряване управлението на процесите ще ни задържи на пазара като желан партньор. Ръководството ще работи за:

– Отчитане обстоятелствата и изискванията на заинтересованите страни за да определи рисковете и възможностите при управление на процесите във фирмата;

– Определяне на рисковете и възможностите, които трябва да бъдат взети предвид за да се изгради увереност, че Системата за управление на качеството постига желаните резултати;

– Планиране и предприемане на действия за овладяване на рисковете и възможностите, в зависимост от потенциалното им въздействие върху управление на фирмените процеси и оценяване на тяхната ефективност;

– Непрекъснато усъвършенстване управлението на процесите;

– Осигуряване на приоритет на качеството на предлаганите продукти и услуги;

– Удовлетворяване изискванията на приложимите нормативни изисквания;

– Изучаване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни;

– Дефиниране, оповестяване, наблюдение и актуализация на целите на фирмата, свързани със стратегическата насоченост на ръководството на фирмата за устойчиво развитие на фирмата.

– Поддържане и подобряване ефективността на Системата за Управление на Качеството;

ИДСМ EООД декларира, че главна цел на организацията е да удовлетворява изискванията на клиентите и другите заинтересованите страни, съгласно договорените условия, действащата нормативна уредба и условията в който фирмата осъществява своята дейност. Ние непрекъснато се стремим да осигуряваме съвременна ефективна и качествена услуга, адаптирана към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена. ИДСМ EООД непрекъснато следи за степента на удовлетвореност на клиентите и проучва техните препоръки, изисквания и рекламации, като използва това за подобряване качеството на продуктите и услугите. ИДСМ EООД внедрява и поддържа система за управление, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Ние възприемаме процесния подход, отчитаме обстоятелствата и изискванията на заинтересованите страни за определяне рисковете и възможностите при създаването, поддържането и подобряването на системата за управление на качеството (СУК). Периодично оценяваме ефективността на СУК за постигане на желаните резултати. Осъществяваме коригиращи действия при появили се несъответствия. Провеждаме действия за предотвратяване или намаляване на нежеланите последствия. Във връзка с това извършваме определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване управлението на всички процеси, оказващи влияние върху качеството на продуктите и услугите. В работата с клиентите и партньорите си ръководството на ИДСМ EООД гарантира за точност, отговорност и експедитивност при организиране и управление на процесите, отнасящи се до обхвата на Системата за управление : Търговия, инсталиране, обучение за експлоатация, ремонт и сервизно обслужване на медицинско оборудване в областта на образната диагностика; доставка на консумативи за обслужваното медицинско оборудване.

Ние се стремим към постигане на доверие в Клиента относно възможността за достигане нужното ниво на качество на продуктите и услугите и да го поддържаме във времето. Ръководството на ИДСМ EООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е оповестена, разбрана и прилагана и поддържана на всички равнища в организацията . Ръководството на ИДСМ EООД декларира, че ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО периодично се преглежда за актуалност и адекватност на целите и контекста на фирмата. Ръководството на ИДСМ EООД декларира, че ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО е предоставена на вниманието на дефинираните заинтересованите страни.